Navigácia

Obsah

Správy

04.12.2018

Oznámenie - verejná vyhláška

Oznámenie - verejná vyhláška

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva Oznámenie o vydaní zmeny vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby "ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce-kanalizácia", verejnou vyhláškou.

Detail

04.12.2018

Oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie upozorňuje všetkých občanov - chovateľom ošípaných o bezodkladnej povinnosti: ihneď nahlásiť úhyn ošípanej a podozrenie z nákazy, oznámiť vykonanie domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred, zaregistrovať všetky chované ošípané, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. ​ t.č.: 055 / 729 43 91 alebo mobil: 0917 619 674 www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

Detail

30.11.2018

Verejná vyhláška - oznámenie  - Dopravný úrad 1

Verejná vyhláška - oznámenie - Dopravný úrad

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zrušení ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania - Letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve Kecerovce.

Detail