Navigácia

Obsah

Organizácia obce

Všeobecná charakteristika školy

 

1. História  školy

            História Základnej školy v Beniakovciach sa začala písať na jar v roku 1935, kedy bola začatá stavba cirkevnej školy. Už v jeseni 1935 sa začalo vyučovanie v tejto budove.

Škola prešla od roku 1935 mnohými zmenami až do dnešnej podoby.

V súčasnosti je škola v pôsobnosti obce.

 

2. Veľkosť školy

      Základná škola Beniakovce je málotriedna škola so  štyrmi  ročníkmi . Je umiestnená priamo v obci Beniakovce, v tichom, prírodnom prostredí. Je to rodinný typ školy, založenom na blízkom vzťahu pedagógov a žiakov a zároveň na dobrej spolupráci rodičov a učiteľov.

V našej škole máme dve  triedy, v ktorých  sa spolu vyučujú dva ročníky. Škola má kapacitu 30 žiakov.

 

3. Charakteristika žiakov

Školu navštevujú žiaci z obce Beniakovce vo veku 6 – 10 rokov. V našej škole sú zaškolení aj žiaci z menej podnetného prostredia a žiaci so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami.

 

4. Charakteristika pedagogického zboru

Základná škola má  kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Každodenné vyučovanie zabezpečuje  1 učiteľka,  s pedagogickou spôsobilosťou pre učiteľstvo 1. stupňa.

     V škole sa vyučuje katolícke náboženstvo, vyučuje ho kvalifikovaný externý pedagóg.

 

5. Organizácia prijímacieho konania

Do základnej školy prijímame žiakov na základe žiadosti zákonného zástupcu. Prijímaniu žiakov do prvého ročníka predchádza slávnostný zápis, na ktorý sú budúci žiaci pozývaní pozvánkou doručenou poštou. V prvom rade sú prijímaní žiaci z nášho školského obvodu.

 

6. Dlhodobé projekty

     Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu v oblasti informačných technológií – Modernizácia vzdelávania na základných školách. Vďaka tomuto projektu sme získali 5 nových počítačov, notebook, dataprojektor aj interaktívnu tabuľu.

 

  • Školské projekty

 

  • bojujeme proti obezite – organizovanie športových aktivít na školskom dvore a na chodbe školy v rámci prestávok.
  • deň otvorených dverí – pre rodičov žiakov školy a verejnosť
  •  Mikulášske večierky, vianočné večierky
  •  environmentálne aktivity – Deň Zeme
  • Deň zdravej výživy
  • Návšteva bábkového divadla, filmového predstavenia, výchovných koncertov
  • Nástenné projekty – žiaci priebežne počas roka vytvárali nástenné projekty k učivu prírodovedy, vlastivedy a čítaniu, ktoré zároveň vytvárali výzdobu chodieb
  •  Vianočné zvyky a tradície – projekt zameraný na priblíženie vianočných    tradícií a zvykov s využitím medzipredmetových vzťahov v predmetoch slovenský jazyk a hudobná výchova
  • Vianočná burza – príprava a výstava výrobkov s vianočnou tematikou

 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

 

Na dobrej úrovni je spolupráca s rodičmi našich detí a žiakov.  Štyrikrát ročne v škole realizujeme triedne rodičovské združenia, prípadne konzultačné dni pre rodičov našich žiakov.

V zmysle zákona má škola zriadenú Radu školy, ktorej zloženie je stanovené zákonom. Činnosť školskej rady sa riadi svojím štatútom.

 Škola spolupracuje s PPP v Košiciach. Pracovníčky PPP pomáhajú pri práci s deťmi z málopodnetného prostredia a pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

 

8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Škola je vybavená dvoma triedami, kde sa spoločne vyučujú spojené dva ročníky. Každá trieda má vlastné sociálne zariadenie aj vlastný vchod zo školského dvora do školy.

Pre odbornú výučbu máme zriadenú učebňu informatickej výchovy so šiestimi počítačmi, tlačiarňou a multifunkčným zariadením.

Postupne sa zlepšuje vybavenosť kabinetov, technické a hygienické vybavenie školy, pomôcky sa vymieňajú za modernejšie, čím umožníme tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

 

9. Škola ako životný priestor

Škola je miestom, kde sa žije, nielen miestom kde sa prijímajú vedomosti. Žiaci i pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj my v našej škole. Kladieme dôraz na upravené prostredie tried, chodieb, aktualizujeme nástenky, snažíme sa o estetickú výzdobu chodieb.

Život v škole prebieha v príjemnom, upravenom a estetickom prostredí tried, učebne

a chodieb s aktuálnou výzdobou.

Zariadenie tried sa postupne obnovuje. V škole sú nové podlahy, v obidvoch triedach sú nové lavice a stoličky aj koberce určené na hru  a relaxáciu žiakov. Postupne, podľa finančných možností sa budeme snažiť o výmenu drevených tabúľ  a skriniek na uloženie pomôcok v triedach.

 

10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Snažíme sa, aby v škole boli vytvorené vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Všetky bezpečnostné revízie sú urobené včas, je v nich konštatované, že stav je vyhovujúci, prípadne sú uvedené drobné nedostatky, ktoré vždy odstraňujeme.

Zamestnanci školy absolvovali pravidelné školenia o BOZP a OpP, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia.

Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchove a vzdelávaní na začiatku

školského roka, pred hromadnými školskými akciami i pred prázdninami.