Navigácia

Obsah

Prístavba kostola

     Keď ho naši starí rodičia v 30-tych rokoch stavali, netušili ako bude pokračovať rozvoj obce a ani vo sne ich nenapadlo, že by mohol byť kapacitne malý .

Avšak rozhodla skutočnosť , že aj napriek jeho poslednej oprave  bol jeho stav  nevyhovujúci , už nebol dosť dôstojným stánkom,  nevyhovoval ani vybavenosťou pre potreby kňaza i veriacich.

     Náš  duchovný pastier – pán dekan  Th.Lic. Michal Tkáč navrhoval farskej rade čoraz častejšie prístavbu, alebo inú vhodnú úpravu kostola. Boli sme v tomto dosť nerozhodní. Niektorí sa obávali, že nedostatok financií bude práce brzdiť a kostol nedokončíme. Avšak tých, ktorí boli návrhom nadšení bolo viac.

       Farská rada,  v tomto období pôsobiaca pri filiálke Beniakovce  v zložení :  Papcun Pavol st., Ing. Papcun Pavol ml., Papcun Peter , Ing. Papcun Marek,  Andrejčák Imrich, Kmec Ľudovít, Harčár Jaroslav, Jurek Štefan ml. , Mihalič Marek, Andrejčáková Monika, Šimčáková Helena, Feketeová Margita,  sa preto  rozhodla  rozšíriť priestory o jednu bočnú loď a celkovo tak kostol zväčšiť ,  vymeniť strechu  , zúčelniť interiér ,  zriadiť sociálne miestnosti,  tak potrebnú spovednicu , miestnosť pre deti .......  skrátka  celkom ho vynoviť.

     Začali sme zbierať  finančné  prostriedky už od roku 2004.  Na účte nám pribúdali nie dosť rýchlym tempom . A tak sme v roku 2009 povedali, že hádam začneme.  Ak veriaci uvidia, že dielo rastie, prispejú štedrejšie.  Tento predpoklad sa nám i splnil.

    Po trochu opatrných  začiatkoch a zabezpečení  potrebných dokladov a povolení  sme vďaka heroickému úsiliu nášho pána dekana  mohli dielo začať. 

     Spracovanie projektu zabezpečil náš pán dekan u firmy KOPA, s.r.o. Košice. Návrh  na prestavbu vychádzal z existujúceho stavu kostola.  V počiatočnej etape prístavby sa tak mohli konať sväté omše v starej časti  a zároveň prebiehali aj  práce na prístavbe bočnej lode.

    Uvedomili sme si,  že  v tomto období krízy budeme musieť tempo prác prispôsobiť stavu  finančných prostriedkov a preto sme celú opravu rozdelili do troch časových etáp.

     Organizáciou stavby a kontrolou prác  bol poverený člen farskej rady Ing. Pavol Papcun, zabezpečovanie materiálu mal na starosti p. Pavol Papcun st. spolu s duchovným otcom ,  správu financií p. Helena Šimčáková.

     Z peňazí na účte sa ani jeden cent  neminul na stravu či občerstvenie. Ak sa aj čosi vypilo, bolo to z osobného daru určeného na tento účel. Každý z nás robil za známe „Pán Boh zaplať“, okrem cudzích  dodávateľských firiem.

  

Prvá etapa -  rok 2009

      Začali sme s Božou pomocou dňa  22. augusta 2009 , keď sme vyrezali a odstránili okrasné dreviny v areáli záhrady na mieste, kde bude stáť pristavená časť kostola. Na tejto prvej brigáde sa zúčastnili 9 farníkov a  tak za 2 hodiny mali priestor vyčistený. Postupne sa v mesiaci auguste 2009 ešte odstránila ohrada, rozbili betónové chodníky okolo kostola, odstránilo sa vonkajšie schodište do sakristie , sťahovala vrchná časť ornice a vymerali sa základy prístavby.  Vo vymeriavaní nám pomohol vtedajší starosta našej obce a zároveň náš stavebný dozor Ing. Milan Rabatin. Následne 31. 8. 2009 za pomoci firmy Bobek, ktorá nám dodala potrebný mechanizmus pre výkop sme tieto základy aj vykopali. S pomocou našich farníkov sme výkopy začistili , vysypali lôžka pod základy kameňom a štrkom a pripravili tak všetko na betonáž.

Túto sme aj vykonali dňa 1.9.2009 za účasti 16-tich veriacich, kedy sme základy zabetónovali, a previedli aj výkop pätiek.  Následne v priebehu mesiaca september sme ešte svojpomocne previedli výkopy rýh na uloženie kanalizácie a betonáž pätiek.  Vymerali a osadili sme rohové tvárnice na prístavbu a rozložili sme tvárnice.  Následne sme vykonali vyrovnanie terénu medzi základmi, aby sme mohli vybetónovať platňu. Za aktívneho prispenia p. Papcuna Pavla st. a p. Papcuna Miroslava sa doviezol kameň a štrk a p. Fortuník Miroslav zabezpečil stroj na utláčanie zeminy pod platňu.  Dňa 11. 9.2009 sme betonáž platne aj vykonali, za účasti 11 brigádnikov .

V čase od 11.9.  do 5. 10. 2009 sme sa venovali šalovaniu , izolovaniu a betonáži pilierov.   Po tomto termíne  sme stavebné práce až do jarného obdobia  ukončili.

Aby sme na jar  mohli úspešne  pokračovať, venovali sme sa príprave materiálu a zbieraniu ďalších finančných prostriedkov. Zatiaľ sme mohli sláviť sväté omše v kostole, bez obmedzenia, len okolie kostola bolo nevábnym staveniskom. Ale s radosťou v srdci sme oslávili Vianoce 2009, i Veľkú noc 2010.

Druhá etapa – rok 2010 

     Počiatočné práce v jarnom období 2010 -  od 8. apríla začali izolovaním základov        a 10. apríla 2010 sme vymurovali svojpomocne  obvodové múry prístavby. Tu sme využili praktické znalosti a zručnosti našich veriacich, kde veľký kus odbornej práce vykonal p. Jurek Jaroslav .

     24. 4. 2010 sme začali šalovacie práce na novom chóre, ktorý mal byť rozšírením jestvujúceho chóru.  Tieto práce prebiehali v mesiaci máji, kedy sme 22. mája  uskutočnili betonáž chóru za účasti 22 brigádnikov.  Po dokončení niektorých vonkajších prác – odkryli sme schodište na starý chór, odstránili sutiny, previedli uloženie a upratanie stavebného materiálu a všetko pripravili na ďalšiu etapu, odstránenie vnútorného múra kostola.

To však už bol zásah do interiéru kostola a preto sme sa rozhodli, že odpustovou slávnosťou Božského Srdca Ježišovho ukončíme prevádzku v starých pôvodných priestoroch.

     V piatok  11. 6. 2010  – na sviatok Božského Srdca Ježišovho náš pán kaplán Marek Veľas slúžil svätú omšu zo sviatku. Jeho homília nám priblížila dobrotu Božského Srdca , začal pekným citátom z kláštora,  kde si mnísi do kameňa v podobe srdca vytesali nápis :  Chráňte sa kamenného srdca !

     Pri príprave nedeľnej slávnosti sme si uvedomovali , že v súčasnej podobe nášho  malého klasického  kostolíka bude už poslednou.    Preto sme s nostalgiou i spomienkami prichádzali  na odpustovú slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Samotná slávnosť sa konala  pri sv. omši 13. júna 2010o 11.00 hod.   Kostol sme vyzdobili vo farbách bielej a červenej -  aspoň v jeho  vnútorných priestoroch, keď jeho vonkajšok je už od jari len staveniskom.

Ale vedomí si Kristovho odkazu : „kdekoľvek  sú zhromaždení v mojom mene.....“  sme  vytvorili pekné i pomerne početné spoločenstvo, aby sme vzdali česť Božskému Srdcu Ježišovmu.   Pozvanie prijal a slávnostnú svätú omšu celebroval náš hosť vdp. Martin Škvarla – kaplán UPC Prešov, koncelebroval náš pán dekan Th.Lic. Michal Tkáč.

Ešte v starých priestoroch kostola sme  22. 6. 2010 privítali nášho novokňaza  Martina Gazdačku , čo bola úplne posledná svätá omša.

     Vďaka pochopeniu Obecného úradu Beniakovce sme mohli sväté omše sláviť v priestoroch kultúrneho domu, neďaleko nášho kostolíka. Preniesli sme preto nevyhnutné veci do týchto priestorov a začali sme so samotným vypratávaním interiéru,  ktoré prebiehalo do 7.7.2010. 

     Pri uskladnení zariadenia kostola sme sa stretli s ochotou našich veriacich, keď v nevyužívaných priestoroch svojich domov ponúkli miesto na jeho uloženie. Tak sme mohli všetky veci uskladniť u pána Jaroslava Harčára a pána Imricha Štefku v čistom a suchom prostredí . Aj Obecný úrad Beniakovce nám dal k dispozícii skladovací priestor pri miestnej škole.

     Dňa 10. júla 2010 sme začali s búracími prácami – najprv sme rozobrali strechu kostola, okrem veže, ktorá zostala v pôvodnom stave. Následne 14.7.2010 sme odstránili aj vnútorný múr a odstránili sutiny. Pri ich odvoze a ukladaní sme zaregistrovali aj malých miništrantov, ktorí s nadšením odnášali použiteľný materiál a ukladali na skládku. Takto chceli byť tiež užitoční.

 Takto sme pripravili stavbu na betonáž venca, ktorým by sme starú stavbu spojili s prístavbou a vytvorili tak jednoliaty celok, na ktorý bude urobená nová strecha.

     Zároveň prebiehala aj príprava drevených trámov na novú strechu, ktoré bolo potrebné natrieť moriacim prípravkom . Tu sme využili aj pomoc starších mužov z radov našich  veriacich.

     Betonáž venca sme ukončili  31. júla 2010.  Pred začatím prác na streche sme ešte previedli  betonáž pätiek.

      Dňa 2. augusta 2010 sme s pomocou žeriavu z firmy Bobek, s.r.o. Košice  vyložili nosné hranoly novej strechy a zabezpečili  dovoz drevených latí na strechu.  Samotnú montáž strechy nám dodávateľsky vykonala súkromná firma p. Biacovského .

      My sme v tom čase mohli vykonávať menšie murárske a stolárske práce, ako je podmurovka pod strechu,  šalovanie a betonáž nového schodišťa, vybúranie – odstránenie starých okien.

Tieto práce sme vykonávali v priebehu celého mesiaca augusta. Zároveň sa začala vynárať zo staveniska aká-taká podoba nového kostola, vďaka dokončeniu dreveného základu strechy.

Po konzultácii s pánom dekanom sme vybrali aj krytinu – červenej farby a dodávateľa prác na pokrývaní kostola.  Túto prácu sme zverili firme p. Štofku z Rozhanoviec , ktorý ju odviedol v požadovanej kvalite a včas.

     Po osadení nových okien, ktoré nám dodala poľská firma, sme začali prípravné práce – vysekávanie  na elektroinštaláciu, ktorú nám previedol občan našej obce p. Ľubomír Jurek. 

     S vnútornými omietkami sme začali dňa 4. septembra 2010, keď sa brigády zúčastnilo 20 veriacich a my sme tak mohli vykonať veľký kus práce a vnútorný interiér tak začal nadobúdať nový rozmer.  V mesiaci september sme začali s interiérovými stierkami, ktoré sme robili skoro denne a ukončené boli 20. októbra 2010.

     Práce pokračovali výborným tempom, avšak začali sa problémy s úhradami hlavne dodávateľských faktúr a zabezpečovaním materiálu. Bolo potrebné zabezpečiť väčší prísun finančných prostriedkov a preto po dohode s pánom dekanom sme sa rozhodli požiadať o pomoc formou zbierky v našej farskej obci Rozhanovce. Preto v nedeľu, dňa 17. 10. 2010 sa 7 dvojíc rozišlo po obci Rozhanovce a klopalo na dvere a srdcia dobrých ľudí.  Naša zbierka bola mimoriadne úspešná , vyzbierali sme skoro 2800 €. Bola to určite dobrá finančná injekcia, vďaka ktorej sme mohli pokračovať v prácach ďalej.

     Ďalšou väčšou akciou v mesiaci októbri bola betonáž podláh v interiéri, keď  v sobotu dňa 23.10.2010 bola zorganizovaná  brigáda v počte 18 prítomných veriacich  a túto prácu sme úspešne zvládli. Následne  sa začalo s potermi podláh a prešlo sa na betonáž, omietky a stierky v priestoroch sociálneho zariadenia. Tieto práce prebiehali aj v mesiaci novembri, skoro bez prestávky, keď sme využili zmennosť v práci niektorých veriacich, ktorí v čase voľna mohli prísť aj v pracovnom týždni a tieto drobné stavebné práce vykonávať.

     V mesiaci novembri sa začalo s izoláciou a obíjaním stropu latami.  Tieto práce boli náročné z toho hľadiska , že bolo nutné stavať lešenie a toto premiestňovať v interiéri a v prácach  teda nebolo možné pokračovať vysokým tempom. Avšak využili sme skutočnosť, že práce prebiehali v interiéri a že niektorí veriaci, ktorí pracovali na zmeny alebo  v poľnohospodárstve, mohli denne v tomto zimnom období tieto práce prevádzať. Po izolácii a pribíjaní latiek, bolo ešte potrebné previesť konečný náter stropu.  Preto tieto práce prebiehali aj v mesiaci december a január a ukončili sme ich až v mesiaci februári.

3. etapa -  rok 2011 

     Koncom mesiaca februára sa začalo s prípravou na kúrenárske práce. Rozhodlo sa, že vykurovanie kostola bude plynové  formou radiátorov. Materiál sme nakúpili sami a práce nám previedol p. Štefan Palečko , ktorý je v tejto oblasti odborník.

     Po výbornom výsledku zbierky v Rozhanovciach nám pán dekan zariadil zbierku aj v susednej farnosti Košické Olšany, kde patria aj filiálky Ďurďošík a Tršťany. Preto sme sa v počte 14 veriacich vybrali v nedeľu 27. februára 2011 poprosiť dobrých ľudí o milodary.

S výsledkom zbierky sme boli spokojní ,  náš finančný prínos bol 1087 €.

     V mesiaci marci prebiehali práce pri montáži vykurovania, vody a začali sme  s prvým náterom interiéru bielou farbou.

Dňa 6. marca sme ešte boli vykonať zbierku na našu prístavbu vo farnosti Budimír a to v obciach Budimír, Bretejovce, Seniakovce a Janovík . Zúčastnilo sa jej 18 veriacich, vytvorili sme 9 dvojíc. Finančný výnos zbierky bol : 1225 €.

     Keďže jarné počasie bolo priaznivé, začali sme prevádzať práce vonkajšie a to výkopy na kanalizáciu , upratovanie zeminy , montovali sme hromozvody za pomoci odborníka p. Albína Švihuru z Rozhanoviec ,  osadili sme kanalizačné rúry a zasypali výkopy.

     Medzitým sme dňa 20. marca 2011 navštívili farnosť Ploské a poprosili sme o finančné príspevky obyvateľov Ploského, Chrastného, Kráľoviec a Novej Polhory.  Tu sa nám podarilo vyzberať 1335 € . Zbierku vykonalo 16 veriacich.

    V mesiaci apríli sme ukončili prvý – základný náter vnútrajška kostola a previedli sme aj druhý finálny biely náter. Nastúpila dodávateľská firma, ktorá finišovala s kladením dlažby na celú plochu kostola i chóru. Až po ukončení podlahy sa nám  ukázala podoba kostola v plnej kráse a my sme sa dívali a tešili z tohto nášho pekného diela.

     Presunuli sme sa následne vonku a začali sme pracovať na výkopoch a betonáži oplotenia, aby sme aj vonkajšok kostola pripravili a dali mu dôstojnú podobu. K oploteniu sme nepoužili klasickú ohradu, ale netradičné kamenné nízke múriky a do jedného z nich pri vchode vsadili šikovné ruky majstra veľký plochý kus kameňa. Náš pán dekan mal výborný nápad použiť ho na vytesanie – resp. inú formu nápisu o konsekrácii kostola.

Medzitým v mesiaci máji 2011 firma Bobek, s.r.o.  nám dodávateľsky previedla zateplenie exteriéru a konečnú úpravu fasády kostola.

Keď sme odpratali a odviezli lešenie a ukončili úpravu terénu betonážou chodníkov a obrubníkov,  nadobudli sme dobrý pocit, lebo dielo bolo pekné a dôstojné.

Mohli sme sa opäť presunúť do interiéru, kde bolo potrebné dokončiť zábradlie nového chóru, montovať svietidlá a osadiť nový oltár a ambonu.   Aj tu nastala zmena oproti minulosti. Náš drevený obetný stôl  vystriedal oltár kamenný, podobne aj ambona .

     V mesiaci júni sme už začali serióznu prípravu na kosekráciu, ktorá bola naplánovaná a dohodnutá s pánom biskupom na deň 3. júla 2011.  Priniesli a umiestnili sme lavice , stoličky, namontovali sme ústrednú sochu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

     Ešte 3 x v mesiaci júni sme vykonali zbierku na našu prístavbu a to 12. júna 2011 vo farnosti Svinica – v obciach Svinica, Bidovce a Nižná Kamenica, za aktívnej účasti 14 našich veriacich. Tu bola zbierka menej úspešná, lebo v týchto obciach prevažujú reformovaní kresťania a katolíckych rodín je menej. Ale boli sme vďační aj za takýto prísun financií ,  vyzbieralo sa 643 €.

Dňa 19. júna 2011 sme ešte raz prosili o príspevky na dokončenie vo farskej obci Rozhanovce, kde sa nás zúčastnilo 13.  Tu k nám boli naši susedia opäť veľmi štedrí a my sme tak mohli našu pokladňu obohatiť o 1937 €.

Dňa 26. júna 2011 sa  18 z nás zúčastnilo na poslednej zbierke vo farnosti Družstevná pri Hornáde a to v obciach :  Malá Vieska,  Kostoľany a Sokoľ.  Tu sme nazbierali 1088 €.

     V tejto záverečnej fáze nám veľmi ochotne pomohol a prispel aj Obecný úrad Beniakovce odvodnením a výstavbou rigolov a chodníkov pri miestnej komunikácii, ktorá vedie okolo kostola.

     Mesiac jún znamenal zároveň definitívny koniec stavebných prác a po veľkej ženskej brigáde v sobotu dňa 25. júna , kde sa jej zúčastnilo 29 žien , bol kostol pripravený na kosekráciu až na malé zanedbateľné detaily  zvonku aj zvnútra. 

     Dielo našich rúk sa podarilo , s úľubou sme hľadeli na jeho novú tvár a tešili sa ako malé deti.    

Boli sme veľmi príjemne prekvapení veľkou aktivitou našich veriacich a ich účasťou pri brigádach.  Vďaka ich ústretovosti a ochote  sme všetky práce hladko zvládli.    Podľa našich záznamov sme za 3 roky odpracovali  dovedna  8438 brigádnických hodín z radov našich veriacich i iných brigádnikov bez nároku na odmenu.  Tu je potrebné spomenúť niektorých farníkov, ktorí väčšinu , ak nie všetok svoj voľný čas, obetovali práci na stavbe,  ako: 

Ing. Papcun Pavol ,  Matej Anton,  Andrejčák Imrich, Jurek Štefan, Papcun Peter, Štefko Viliam,  Štefko Rastislav, Ing.  Papcun Marek , Jurek Jaroslav st.

 

Samozrejme  všetko sa mohlo urobiť len  vďaka obeto­vaniam nielen  fyzickej práce, ale aj nemalej finančnej podpore našich veriacich pod obetavým vedením nášho pána dekana. Uvedomujeme si, že spoločnosť v ktorej žijeme prechádza neľahkou finančnou krízou a všetkých nás sa to nejakým spôsobom dotýka. Všetko, čo naši veriaci venovali pre kostol museli si nejakým spôsobom odrieknuť a ubrať zo svojho bežného štandartu. Veľmi si to vážime . Aj naši predkovia keď stavali a vyzdobovali tento Boží stánok , neraz prinášali tie najťažšie obety. Všetko však konali vo vedomí , že ak obetujú z toho mála čo majú,  náš nebeský Otec im to stonásobne vynahradí.

      Modlitba, v ktorej sme často prosili za náš chrám, bola vždy  úzko spojená s modlitbou vďaky. Lebo za každý dar  ktorý dostaneme sa musíme náležite poďakovať. Veľká vďaka za

finančné podpory,  pomoc a prácu na úprave nášho chrámu patrí všetkým zúčastneným i inak

podporujúcim členom našej farnosti. Len vďaka ich ochote a obetavosti sme mohli také dielo v našej malej filiálke vykonať.