Navigácia

Obsah

Prenesený výkon štátnej správy - evidencia obyvateľstva

Činnosť obce Beniakovce na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR a registra je preneseným výkonom štátnej správy. Jej výkon riadi Ministerstvo vnútra SR.

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti obce Beniakovce pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Činnosť: