Navigácia

Obsah

 

všeobecné.doc (53 kB)

Návrh na kolaudačné rozhodnutie rodinný dom.doc (54 kB)

Návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby.doc (54.5 kB)

Ziadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby.doc (54 kB)

Ziadosť o odstránenie stavby.doc (39.5 kB)

Ziadosť o povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní.doc (51.5 kB)

Ziadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a je súčastí.doc (44 kB)

Ziadost o výnimku z ochranného pásma miestnej komunikácie v extraviláne obce.doc (30 kB)

Ziadosť zmena stavby pred dokončením.doc (37.5 kB)

Ziadosť zmena v užívaní stavby-časti stavby.doc (44.5 kB)

Ziadost-spojene-uzemne-a-stavebne-konanie.doc (53 kB)

žiadosť o povolenie vjazdu a spevnených plôch vjazd.doc (38 kB)

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby.doc (34 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - vzor.docx (13.36 kB)

ziadost o povolenie vodnej stavby.pdf (691.12 kB)

Ziadosť o vyjadrenie v zmysle § 28 o vodách.doc (37.5 kB)

Ziadosť o zriadenie-prevádzkovanie malého zdroja znečistenia ovzduška.doc (37.5 kB)

ziadost o vyrub-tlačivo.pdf (367.79 kB)