Navigácia

Obsah

1. Stavebný poriadok - text.docx (22.84 kB)

 

Návrh na kolaudačné rozhodnutie rodinný dom.doc (54 kB)

Návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby.doc (54.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby.doc (35.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav.doc (48.5 kB)

Ziadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby.doc (54 kB)

Ziadosť o dodatočné povolenie ukončenej stavby.doc (58 kB)

Ziadosť o odstránenie stavby.doc (39.5 kB)

Ziadosť o povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní.doc (51.5 kB)

Ziadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a je súčastí.doc (44 kB)

ziadost o povolenie vodnej stavby.pdf (691.12 kB)

Ziadosť o vyjadrenie v zmysle § 28 o vodách.doc (37.5 kB)

Ziadost o výnimku z ochranného pásma miestnej komunikácie v extraviláne obce.doc (30 kB)

Ziadosť o zriadenie-prevádzkovanie malého zdroja znečistenia ovzduška.doc (37.5 kB)

Ziadosť zmena stavby pred dokončením.doc (37.5 kB)

Ziadosť zmena v užívaní stavby-časti stavby.doc (44.5 kB)

Ziadost-spojene-uzemne-a-stavebne-konanie.doc (54 kB)

žiadosť o povolenie vjazdu a spevnených plôch vjazd.doc (38 kB)

Žiadosť o stanovisko obce k možnosti zlúčenia územného a stavebného konania.doc (37.5 kB)

Žiadosť o stanovisko obce z hľadiska územného plánovania.doc (37.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie správcu komunikácie_zriadenie vjazdu.docx (11.7 kB)

Žiadosť o vyjadrenie správcu komunikácie_zvláštne užívanie MK.docx (11.59 kB)

žiadosťo predĺženie lehoty na dokončenie stavby.doc (34 kB)