Navigácia

Obsah

Kompetencie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :

a)

určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

c)

schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)

rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku

e)

určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)

vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g)

uznášať sa na nariadeniach,

h)

schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,,

i)

určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

j)

schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),

k)

zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

l)

schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

m)

zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

n)

udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

o)

ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.