Navigácia

Obsah


Vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 26.05.2023 11.06.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení nakladania s odpadmi 26.05.2023 11.06.2023
Zaslanie Dodatku k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Žiadosť o finančné prostriedky CVČ 26.05.2023 11.06.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ- Domka, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Beniakovce.
Rámcová kúpna zmluva - školský program 2023/2024 26.05.2023 11.06.2023
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
ZASLANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 25.05.2023 10.06.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNKA 24.05.2023 09.06.2023
Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice- okolie
ZASLANIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE 24.05.2023 09.06.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
ZASLANIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE 24.05.2023 09.06.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji
ZASLANIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE 24.05.2023 09.06.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
ZASLANIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE 24.05.2023 09.06.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030
Oznámenie o strategickom dokumente- Územného plánu obce Beniakovce- Zmeny a doplnky č. 4 29.12.2022 14.01.2023
Oznámenie o strategickom dokumente- Územného plánu obce Beniakovce- Zmeny a doplnky č. 4
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice 27.07.2022 12.08.2022
"Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu" - oznámenie o strategickom dokumente
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Beniakovce -2020 27.02.2021 30.04.2021
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice - oznámenie o strategickom dokumente 09.04.2015 25.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 01.04.2015 17.04.2015