Navigácia

Obsah

2013

Všeobecne záväzné nariadenie o daniach z nehnuteľností č. 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za psa č. 2/2013

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č. 3/2013

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za nevýherné hracie automaty č. 4/2013

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za odpad č. 5/2013 -  zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie o čistote a udržiavaní verejnej zelene č. 6/2013 - zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie obce o chove a držaní psov č. 7/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrane pred alkoholom č. 8/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce o žumpách č. 9/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 10/2013 - zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky dotácie na CVČ č.11/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, služieb č. 12/2013