Navigácia

Obsah

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce o záväznej časti územného plánu obce č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce o pomienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok obce č. 2/2015

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice

Štatút obecnej knižnice v Beniakovciach

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z.