Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

#

Oznam - papier

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 15.05.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam o uložení odpadov produkovaných na území obce Beniakovce 1

Oznam o uložení odpadov produkovaných na území obce Beniakovce

Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42
Triedenie odpadu– OZNAM
Obecný úrad oznamuje občanom spôsob triedenia ostatného odpadu , produkovaného na území obce Beniakovce:
 veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad
Patrí sem: starý nábytok, skrine, kuchynské linky, matrace ( rozobraté), staré koberce, linoleá, okná a okenné rámy, staré a nepotrebné textílie, obuv a šatstvo.
Nepatrí sem: stavebný odpad, zemina, štrk, tehla, obklady a druhotné suroviny – pet fľaše, papier, sklenené fľaše, nebezpečný odpad, farby, oleje, elektro odpad, bioodpad, pneumatiky. (Farby, oleje, bandasky, riedidlá budú vyvezené v rámci vývozu el. odpadu spred Vašich domácností, v súlade s vývozom odpadu, ktorý je občanom vopred oznámený.)
 Drobné stavebné odpady
Občan oznámi potrebu likvidácie drobného stavebného úradu na Obecnom úrade Beniakovce, kde obec zabezpečí kontajner za poplatok vo výške 0,03 eur/ 1 kg odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad, z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu pri realizovaní stavebných prác, bez povinnosti vydania stavebného povolenia. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane umývadiel, toalety, zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, polobetón a podobne.
 Biologicky rozložiteľný odpad
- Občania budú biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v kompostéroch , ktoré má každá domácnosť
- Konáre zo stromov sa môžu umiestňovať pri veľkokapacitných kontajneroch pri tzv.Pastyrni.
 Elektroodpad
Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie (aj s elektromotorom) televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky – (frekvencia / podľa oznamu obce)
 Plasty, sklo, papier
- Podľa harmonogramu vývozu odpadu firmou Kosit East, vo vreciach na to označených.
Skládka veľkokapacitných kontajnerov a bioodpadu bude prístupná v časti obce pri Toryse, tzv. Pastyreň : v každú sobotu v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
Obec zároveň žiada o súčinnosť občanov pri nahlasovaní čiernych skládok a osôb, ktoré tieto čierne skládky na území obce vytvárajú. Týmto osobám v konaní za nelegálne uloženie odpadu od obce hrozí pokuta do výšky 2 500 € v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisoch.
celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - odpočty vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 06. mája ( streda)2020 v obci uskutoční odpočty vodomerov. Týmto žiadame občanov o sprístupnenie vodomerov. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka, doktorka Vavrová 1

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje občanom, že má zriadenú webovú stránku ambulancie, link http://www.vseobecnylekar-kosice.sk/ celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov 1

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 01.05.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz skla 1

Vývoz skla

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 25. 4. 2020 sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Pomoc pri hľadaní strateného kocúra a mačky

Obraciame sa na Vás s pomocou pri hľadaní stratenej čierno bielej mačky , ktorá reaguje na meno Buba a bielo ryšavého kocúra , ktorý reaguje na meno Edo.

Akékoľvek infomácie prosím poskytnite na telefónne číslo 0907 313 003, pani Švarcová-Beniakovce SATELIT. Finančná odmena za nájdenie istá.
celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce-oznam 1

Pošta Rozhanovce-oznam

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že v piatok, 17.apríla 2020 bude z prevádzkových príčin zatvorená. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Michal Vrbka
Výzva na vykonanie výrubu 1

Výzva na vykonanie výrubu

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
V Y Z Ý V A
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 11.5.2020
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosťživota a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnúčinnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Marián Kéda 0907656 333
V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
V Košiciach dňa 11.4.2020

Za poskytovateľa služieb:

Marián Kéda, PIKOLO s.r.o.

celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpočty elektromerov - ZMENA

Z poverenia VSD Innogy sa mal dňa 8. 4. (streda) v čase od 9:00 – do 16:00 v našej obci vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Vzhľadom na uzatvorenie okresov a mimoriadnu situáciu prosím nahlasovať stav elektromera výlučne telefonicky, alebo zaslať fotografiu stavu a čísla elektromera formou MMS správy na telefónne číslo 0948 402 122.

Stav elektromera je potrebné nahlásiť najneskôr do 17.4. 2020.

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Eurobus-Oznam 1

Eurobus-Oznam

Spoločnosť Eurobus oznamuje občanom, že na základe opatrení Krízového štábu Košického samosprávneho kraja budú zrušené prímestské linky od piatka 10.04.2020 do pondelka 13.04.2020. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Odpočty elektromerov-oznam 1

Odpočty elektromerov-oznam

OZNAM -ODPOČET ELEKTRICKEJ ENERGIE

Z poverenia VSD Innogy sa bude v dňa 8. 4. (streda) v čase od 9:00 – do 16:00 v našej obci vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Vzhľadom na opatrenia s pandémiou coronaviru COVID 19, žiadame všetkých občanov obce, ktorí nemajú elektromer prístupný z verejného priestoru, ale majú ho neprístupný za plotom, napríklad na fasáde, alebo vo vnútri domu, aby ste zanechali zapísaný stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste, napríklad pri bránke do dvora domu, na prilepenom papieri, alebo v mikroténovom sáčku.

Stav elektromera môžete oznámiť aj telefonicky, alebo zaslať fotografiu stavu a čísla elektromera formou MMS správy na telefónne číslo 0948 402 122.

Stav elektromera je potrebné nahlásiť najneskôr do 17.4. 2020.

Poznámka:
Odpočtom elektrickej energie je spoločnosťou VSD poverený p. Peter Kvietok, Žiadne iné osoby, nie sú oprávnené vykonávať odpočty elektrickej energie.
Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zápis do MŠ Beniakovce- oznam 1

Zápis do MŠ Beniakovce- oznam

Zápis do materskej školy Beniakovce na šk. rok
2020 - 2021

Riaditeľstvo MŠ v Beniakovciach v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon /, vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o MŠ a v znení zmien a doplnkov, vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje rodičom, že zápis do MŠ na školský rok 2020/2021sa uskutoční v dňoch: 04.5.2020 – 31.5.2020
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa ŠKVP – Strom poznania, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl, tradície, folklór, získavanie poznatkov zážitkovým učením, pokusmi, manipuláciou s predmetmi, hrou

Deťom poskytuje – pobyt v rodinnom prostredí, individuálny prístup, športové aktivity, spoločenské a kultúrne vyžitie, prácu a hry s počítačom, vzdelávanie s IT, veľa hier a zábavy, podľa vekovej zostavy detí krúžky s lektormi, aktivity ponúkané certifikovanými firmami prevádzanými v MŠ / kanisterapia, Filip – recyklovanie odpadu, zdravý životný štýl a iné témy, spolupráca s CVČ/

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

- písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
- do MŠ sa prednostne prijímajú deti predškolského veku 5 – 6 ročné
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia šk. dochádzky
- ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa
- prihlásené dieťa je starostlivosti osamelého rodiča
- deti spravidla od 3 – 6 rokov, výnimočne aj mladšie, ak to dovolia personálne, kapacitné, materiálne možnosti
Záujem o prijatie na e mail: msbeniakovce@gmail.com
Žiadosť o prijatie zašleme obratom na Vami uvedenú e mailovú adresu.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM- Zápis do ZŠ Rozhanovce 1

OZNAM- Zápis do ZŠ Rozhanovce

Riaditeľ Základnej školy Rozhanovce oznamuje, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční výlučne elektronickou formou v termíne do 30.04.2020. Podľa prílohy oznamu. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov - oznam 1

Vývoz plastov - oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 03.04.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Pandémia ochorenia COVID-19, žiadosť o spoluprácu   –  zaslanie 1

Pandémia ochorenia COVID-19, žiadosť o spoluprácu – zaslanie

Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky Bidovce zasiela žiadosť o spoluprácu:
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, Vás týmto žiadame o spoluprácu pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bidovce tak, aby ste svojim aktívnym prístupom za využitia dostupných foriem, metód a kontrolných mechanizmov (obecný rozhlas, terénni sociálni pracovníci, miestna občianska poriadková služba, poslanci, miestne autority a pod.) participovali a občanov vašej obce vo zvýšenej miere (na dennej báze) upozorňovali na skutočnosť, že

- od 25. 03. 2020 od 00:00 hod. do odvolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.). Osoba, ktorá sa pohybuje na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, sa svojim konaním dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a to tým, že „neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona“, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.
- všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) nariaďuje izolácia v domácom prostredí. V prípade neuposlúchnutia výzvy na umiestnenie do karantény sa osoba dopustí priestupku na úseku civilnej ochrany a to tým, že neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.
- všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Len spoločným úsilím a aktívnym prístupom dokážeme predchádzať šíreniu tohto prenosného ochorenia, preto Vás žiadame o spoluprácu pri dohľade nad dodržiavaním nariadenej izolácie v domácom prostredí („karanténa“) u osôb žijúcich vo vašej obci. V prípade ak disponujete kontaktnými údajmi osôb, ktoré majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí („karanténu“), tak tieto Vás žiadame zaslať elektronický na adresy ooks.bidovce@minv.sk, lucia.zitricka@minv.sk a marek.andrejkovic@minv.sk.
Zároveň Vás a obyvateľov vašej obce žiadame o poskytnutie informácií k osobám vo vašej obci, ktorých správanie, či ľahostajný postoj nie je v súlade s vyššie uvedeným na telefónne čísla 158 alebo +421961933901.


Za vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

mjr. Mgr. Marek Andrejkovič
riaditeľ

celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce - oznam 1

Pošta Rozhanovce - oznam

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že z dôvodu mimoriadnej situácie bude otvorená od 24.03.2020 do odvolania v obmedzenom režime:
Pondelok - Piatok (dopoludní - 08:00-12:00, popoludní od 13:00-14:00) celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-Slovenská pošta 1

Oznam-Slovenská pošta

Slovenská pošta zasiela informácie ohľadne doručovania poštových zásielok v súlade s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a zamedzeniu šírenia COVID-19, v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová vzhladom na usmernenie hlavného hygienika SR, žiada pacientov, aby na ambulanciu nechodili osobne , ale vybavovali čo najviac telefonicky, do 12,00 alebo mailom, potom vypisujú elektronické recepty.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu , PN a OČR vypisujú telefonicky, vrátane receptov. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 1

Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

V prílohe oznamu sa nachádzajú nové zmeny a doplnenia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia,platné od 16.03.2020. V prílohe oznamu.

celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka doktorka Vargová

Obvodná lekárka doktorka Vargová v Rozhanovciach zasiela informácie pre pacientov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v prílohe oznamu.Zároveň MUDr.Mária Vargová , žiada pacientov u ktorých sa prejavuje akútne infekčné respiračné ochorenie, horúčka , kašeľ sťažené dýchanie alebo navštívili v posledných týždňoch zahraničie , aby VOPRED telefonicky konzultovali s pani MUDr. Máriou Vargovou svoj zdravotný stav pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia, čakárne alebo ambulancie.
Telefónne číslo 055/309 24 54. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
 Nové režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR 1

Nové režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR


V prílohe oznamu sa nachádzajú nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia,platné od 16.03.2020. V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zoznam nových opatrení - Coronavirus 1

Zoznam nových opatrení - Coronavirus

Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia oznamuje zoznam nových opatrení a informácie pre verejnosť a podnikateľov v súvislosti s Coronavírusom V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR 1

Režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR

V prílohe oznamu sa nachádzajú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz papiera 1

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 14.03.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
EUROBUS - prázdnínový režim 1

EUROBUS - prázdninový režim

Spoločnosť EUROBUS s účinnosťou od piatka 13. marca 2020 bude po dobu dvoch týždňov v prímestskej autobusovej doprave na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR zavedený prázdninový režim. O návrate k pôvodnému režimu budeme cestujúcich včas informovať. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam  - použité batérie a akumulátory 1

Oznam - použité batérie a akumulátory

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi


V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-ochrana pred požiarmi 1

Oznam-ochrana pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie oznamuje opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na rok 2020.V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka - Rozhanovce 1

Obvodná lekárka - Rozhanovce

Obvodná lekárka, doktorka Vargová v ambulancii Rozhanovce oznamuje občanom,že do piatka, 13.marca 2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Hanesová v Kráľovciach. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 14
posledná