Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

Pandémia ochorenia COVID-19, žiadosť o spoluprácu   –  zaslanie 1

Pandémia ochorenia COVID-19, žiadosť o spoluprácu – zaslanie

Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky Bidovce zasiela žiadosť o spoluprácu:
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, Vás týmto žiadame o spoluprácu pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bidovce tak, aby ste svojim aktívnym prístupom za využitia dostupných foriem, metód a kontrolných mechanizmov (obecný rozhlas, terénni sociálni pracovníci, miestna občianska poriadková služba, poslanci, miestne autority a pod.) participovali a občanov vašej obce vo zvýšenej miere (na dennej báze) upozorňovali na skutočnosť, že

- od 25. 03. 2020 od 00:00 hod. do odvolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.). Osoba, ktorá sa pohybuje na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, sa svojim konaním dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a to tým, že „neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona“, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.
- všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) nariaďuje izolácia v domácom prostredí. V prípade neuposlúchnutia výzvy na umiestnenie do karantény sa osoba dopustí priestupku na úseku civilnej ochrany a to tým, že neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.
- všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Len spoločným úsilím a aktívnym prístupom dokážeme predchádzať šíreniu tohto prenosného ochorenia, preto Vás žiadame o spoluprácu pri dohľade nad dodržiavaním nariadenej izolácie v domácom prostredí („karanténa“) u osôb žijúcich vo vašej obci. V prípade ak disponujete kontaktnými údajmi osôb, ktoré majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí („karanténu“), tak tieto Vás žiadame zaslať elektronický na adresy ooks.bidovce@minv.sk, lucia.zitricka@minv.sk a marek.andrejkovic@minv.sk.
Zároveň Vás a obyvateľov vašej obce žiadame o poskytnutie informácií k osobám vo vašej obci, ktorých správanie, či ľahostajný postoj nie je v súlade s vyššie uvedeným na telefónne čísla 158 alebo +421961933901.


Za vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

mjr. Mgr. Marek Andrejkovič
riaditeľ

celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce - oznam 1

Pošta Rozhanovce - oznam

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že z dôvodu mimoriadnej situácie bude otvorená od 24.03.2020 do odvolania v obmedzenom režime:
Pondelok - Piatok (dopoludní - 08:00-12:00, popoludní od 13:00-14:00) celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-Slovenská pošta 1

Oznam-Slovenská pošta

Slovenská pošta zasiela informácie ohľadne doručovania poštových zásielok v súlade s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a zamedzeniu šírenia COVID-19, v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová vzhladom na usmernenie hlavného hygienika SR, žiada pacientov, aby na ambulanciu nechodili osobne , ale vybavovali čo najviac telefonicky, do 12,00 alebo mailom, potom vypisujú elektronické recepty.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu , PN a OČR vypisujú telefonicky, vrátane receptov. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 1

Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

V prílohe oznamu sa nachádzajú nové zmeny a doplnenia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia,platné od 16.03.2020. V prílohe oznamu.

celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obvodná lekárka doktorka Vargová

Obvodná lekárka doktorka Vargová v Rozhanovciach zasiela informácie pre pacientov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v prílohe oznamu.Zároveň MUDr.Mária Vargová , žiada pacientov u ktorých sa prejavuje akútne infekčné respiračné ochorenie, horúčka , kašeľ sťažené dýchanie alebo navštívili v posledných týždňoch zahraničie , aby VOPRED telefonicky konzultovali s pani MUDr. Máriou Vargovou svoj zdravotný stav pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia, čakárne alebo ambulancie.
Telefónne číslo 055/309 24 54. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
 Nové režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR 1

Nové režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR


V prílohe oznamu sa nachádzajú nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia,platné od 16.03.2020. V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zoznam nových opatrení - Coronavirus 1

Zoznam nových opatrení - Coronavirus

Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia oznamuje zoznam nových opatrení a informácie pre verejnosť a podnikateľov v súvislosti s Coronavírusom V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR 1

Režimové opatrenia - Úradu verejného zdravotníctva SR

V prílohe oznamu sa nachádzajú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz papiera 1

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 14.03.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
EUROBUS - prázdnínový režim 1

EUROBUS - prázdninový režim

Spoločnosť EUROBUS s účinnosťou od piatka 13. marca 2020 bude po dobu dvoch týždňov v prímestskej autobusovej doprave na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR zavedený prázdninový režim. O návrate k pôvodnému režimu budeme cestujúcich včas informovať. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam  - použité batérie a akumulátory 1

Oznam - použité batérie a akumulátory

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi


V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam-ochrana pred požiarmi 1

Oznam-ochrana pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie oznamuje opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na rok 2020.V prílohe oznamu. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka - Rozhanovce 1

Obvodná lekárka - Rozhanovce

Obvodná lekárka, doktorka Vargová v ambulancii Rozhanovce oznamuje občanom,že do piatka, 13.marca 2020 neordinuje. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Hanesová v Kráľovciach. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznam - Obecný úrad

v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov ,
starosta obce Beniakovce nariaďuje na pracovisku Obecný úrad Beniakovce nestránkové dni od (stredy) 11.03.2020 do odvolania.
Opatrenia sú v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.
Prosím uprednostňujte komunikáciu: mailom: obecbeniakovce@centrum.sk, telefonicky: 0910950183.
Za pochopenie a ďakujem.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení- koronavírus 1

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení- koronavírus

V prílohe mailu sa nachádza žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
UPSVAR- oznam 1

UPSVAR- oznam

V prílohe mailu sa nachádza oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v súvislosti s korona vírusom. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Sväté omše Beniakovce- oznam  1

Sväté omše Beniakovce- oznam

Predseda vlády Peter Pellegrini dnes na konferencii biskupov Slovenska oznámil, že od dnes 10.03.2020 do 23.03.2020 je na území Slovenskej republiky zákaz verejného slávenia bohoslužieb. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov 1

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 06.03.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce 1

Pošta Rozhanovce

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom, že dňa 5 a 6.marca 2020, to je vo štvrtok a piatok, bude z prevádzkových dôvodov otvorená od 08:00 do 11:00 hodiny a od 13:00 do 14:00 hodiny. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 1

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Výsledky volieb za obec Beniakovce do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 29.02.2020, v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam -obvodná lekárka 1

Oznam -obvodná lekárka

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje občanom, že od pondelka 2. marca do piatka 6. marca 2020 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Šulcová v Tip Tope v Košiciach. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekráka - doktorka Vavrová - oznam 1

Obvodná lekráka - doktorka Vavrová - oznam

Obvodná lekárka, doktorka Vavrová oznamuje občanom, že od stredy 19.02.2020 do piatka 21.02.2020 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V neprítomnosti ju zastupuje doktorka Štofaniková v Tip Tope v Košiciach. celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Predaj živej hydiny 1

Predaj živej hydiny

Súkromný podnikateľ, Juraj Hudák ponúka na predaj živú hydinu. Ponuka v prílohe,letáku tohto oznamu. celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz skla 1

Vývoz skla

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 15. februára 2020 sa v obci uskutoční vývoz skla. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Čistenie a kontrola komínov

Kominárstvo Kostovčík oznamuje, že v piatok 14.februára 2020 a pondelok 17. februára 2020 bude v obci prevádzať čistenie a kontrolu komínov. Orientačná cena za čistenie a kontrolu komína je 8 eur. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz plastov 2

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok, 07.02.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa budú plasty. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Zástavka Materská škola Beniakovce - oznam 1

Zástavka Materská škola Beniakovce - oznam

Vážení občania,
Obecný úrad oznamuje občanom, že dočasná zastávka pri potravinách Satelit bude od stredy. 29. Januára 2019 zrušená a platí pôvodná zastávka pri Materskej škole.
celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta Rozhanovce - oznam 1

Pošta Rozhanovce - oznam

Pošta Rozhanovce oznamuje občanom , že z prevádzkových dôvodov bude v utorok 21.01.2020 a vo štvrtok, 23.01.2020 otvorená od 7,00 do 10,00 hodiny. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoz papiera 1

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu, 18.01.2020 sa uskutoční vývoz separovaného zberu odpadu a zberať sa bude papier. Týmto žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili ráno pred bránky. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 14
posledná