Navigácia

Obsah

Pandémia ochorenia COVID-19, žiadosť o spoluprácu – zaslanie

Typ: ostatné
Pandémia ochorenia COVID-19, žiadosť o spoluprácu   –  zaslanie 1Obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky Bidovce zasiela žiadosť o spoluprácu:
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, Vás týmto žiadame o spoluprácu pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bidovce tak, aby ste svojim aktívnym prístupom za využitia dostupných foriem, metód a kontrolných mechanizmov (obecný rozhlas, terénni sociálni pracovníci, miestna občianska poriadková služba, poslanci, miestne autority a pod.) participovali a občanov vašej obce vo zvýšenej miere (na dennej báze) upozorňovali na skutočnosť, že

- od 25. 03. 2020 od 00:00 hod. do odvolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.). Osoba, ktorá sa pohybuje na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, sa svojim konaním dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a to tým, že „neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona“, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.
- všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) nariaďuje izolácia v domácom prostredí. V prípade neuposlúchnutia výzvy na umiestnenie do karantény sa osoba dopustí priestupku na úseku civilnej ochrany a to tým, že neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.
- všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Len spoločným úsilím a aktívnym prístupom dokážeme predchádzať šíreniu tohto prenosného ochorenia, preto Vás žiadame o spoluprácu pri dohľade nad dodržiavaním nariadenej izolácie v domácom prostredí („karanténa“) u osôb žijúcich vo vašej obci. V prípade ak disponujete kontaktnými údajmi osôb, ktoré majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí („karanténu“), tak tieto Vás žiadame zaslať elektronický na adresy ooks.bidovce@minv.sk, lucia.zitricka@minv.sk a marek.andrejkovic@minv.sk.
Zároveň Vás a obyvateľov vašej obce žiadame o poskytnutie informácií k osobám vo vašej obci, ktorých správanie, či ľahostajný postoj nie je v súlade s vyššie uvedeným na telefónne čísla 158 alebo +421961933901.


Za vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

mjr. Mgr. Marek Andrejkovič
riaditeľPríloha

Vytvorené: 1. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2020 12:54
Autor: Správce Webu