Navigácia

Obsah

Organizácia obce

Koncepcia rozvoja a riadenia v Materskej školy v Beniakovciach

 

Koncepcia rozvoja Materskej školy Beniakovce bude vychádzať z plnenia základných úloh materskej školy:

 • Významne sa podieľať na vytvorené harmonického, pokojného prostredia pre dieťa, aby v ňom získavalo základné a hodnotné znalosti a vedomosti,
 • Zamerať sa na prosociálny a citový rast,
 • Individuálne rozvíjať detskú osobnosť,
 • Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie na profesijnej úrovni,
 • Zvyšovať odborný rast pedagogickej zamestnankyne a riaditeľky školy,
 • Rozvíjať právne vedomie pracovníkov,
 • Zefektívniť spoluprácu s rodinou a verejnosťou,
 • Materiálno-technické zabezpečenie školy v spolupráci s obecným úradom a rodičmi,
 • Životné prostredie-ekológia

 

Individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa:

 • -vytvárať sociálno-emocionálnu atmosféru, viesť deti v heterogénnej skupine ku vzájomnej pomoci starším –mladším,
 • vytvárať rodinné prostredie pre dieťa,
 • v diagnostike detí sledovať ich individuálne pokroky, sledovať ich správanie, viesť ich k pripravenosti na základnú školu,
 • nechať dieťa tvoriť, skúmať, manipulovať s predmetmi/ lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť/,
 • podporovať a individuálne sa venovať talentovaným deťom,
 • spolupracovať s obcou a postarať sa o zaškolenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • podporovať citovú výchovu v procese, posilňovať úctu k rodičom, súrodencom, zamestnancom materskej školy a ľudom v okolí,
 • pestovať vzťah k hodnotám, kultúre

 

Odborný rast pedagogickej pracovníčky a riaditeľky:

 • pracovať a dotvárať školský program, študovať nové edukačné hry, osvojovať si nové pojmy,
 • kvalifikovanosť zvyšovať absolvovaním kurzov a štúdiom odbornej literatúry,
 • využívať odborné časopisy  a literatúru, vymieňať si navzájom skúsenosti s inými pedagogickými pracovníčkami,
 • vytvoriť kvalitný školský program a pripraviť kvalitné edukačné aktivity pre celú skupinu detí, skupinu podľa vekovej kategórie a individuálne aktivity,
 • pracovať a obohacovať projekty, vychádzajúce z námetových hier detí

Spolupráca s rodinou a verejnosťou:

 • oboznamovať rodičov s úlohami školy, poskytovať im informácie o dieťati, žiadať spätnú väzbu a vzájomnú spoluprácu,
 • spolupracovať s rodinou a verejnosťou pri zveľaďovaní školy,  modernizácia  a obnova detského nábytku, nákup učebných pomôcok, výtvarného, pracovného materiálu, hygienických potrieb,
 • venovať veľkú pozornosť celému prostrediu materskej školy, obnova zariadenia školského dvora, vypracovať projekt na jeho úpravu v spolupráci s obecným úradom a rodičmi,
 • pre zlepšenie životného prostredia zabezpečiť výrub stromov, ktoré vytvárajú tieň a zasahujú do budovy materskej školy,
 • úzko spolupracovať so základnou školou, odovzdávať si skúsenosti a poznatky.