Navigácia

Obsah

Výzva na vykonanie výrubu

Typ: ostatné
Výzva na vykonanie výrubu 1Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
V Y Z Ý V A
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 11.5.2020
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosťživota a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnúčinnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Marián Kéda 0907656 333
V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
V Košiciach dňa 11.4.2020

Za poskytovateľa služieb:

Marián Kéda, PIKOLO s.r.o.Príloha

Vytvorené: 14. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2020 09:33
Autor: Správce Webu