Navigácia

Obsah

Hlásenie prechodného pobytu

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti ( originál výpisu z listu vlastníctva nie z internetu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo ak
  3. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný  pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

 

Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí

K vybaveniu potrebujete:            

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka

K vybaveniu potrebujete: 

 • platný občiansky preukaz,
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti

 

Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu 

K vybaveniu potrebujete: 

 • platný občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlásite osobne,
 • potvrdenie  o hlásení prechodného pobytu, ktorý chcete predčasne ukončiť.