Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou

a)

starostu,

b)

zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c)

štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený